top of page

Protocol per a combatre qualsevol forma d’odi i discriminació 

Associació Mujer Diàspora

¡NO A L’ODI EN QUALSEVOL DE LES SEVES EXPRESSIONS!

 

La Associació Mujer Diáspora és un espai creat des de la vivència i la realitat de la migració que acull en la seva dimensió legal, emocional i espiritual a dones de qualsevol lloc del món. Està constituïda per a donar sentit a les identitats migrades, la diversitat i el respecte per la dignitat humana en qualsevol de les situacions d’origen i impacte del ser migrant, i fer-les paleses en totes i cadascuna de les nostres accions i interaccions. 

Com a dones de la diàspora constructores de pau des d’un enfocament feminista de drets humans i de cura, ens declarem compromeses amb fer front al discurs d’odi, la qual cosa no significa limitar la llibertat d’expressió o prohibir el seu exercici, sinó impedir que aquests tipus de discurs porti a quelcom més perillós, com ara, la incitació a la discriminació, l'hostilitat des de i envers la població migrant i totes les persones i entitats destinatàries del nostre objecte social.

Compartim la definició de les  Nacions Unides sobre el discurs d’odi, però també la responsabilitat de que la lluita contra el, n’és una responsabilitat de totes, entre elles, les dones, i la presa de consciència de les seves causes, factors i condicions que el propicien. 

“Qualsevol forma de comunicació de paraula, per escrit o mitjançant del comportament que sigui un atac o utilitzi llenguatge pejoratiu o discriminatori en relació amb una persona o un grup sobre la base de qui són o, en altres paraules, en raó de la seva religió, origen ètnic, nacionalitat, raça, color, ascendència, gènere i qualsevol altre factor d’identitat. “ 

Igualment, afegim la Recomanació General nº 15 de la Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància del Consell d’Europa (ECRI): “expressions d’ humiliació o el menyspreu d’una persona o grup de persones, així com l’assetjament, descrèdit, difusió de estereotips negatius o estigmatització o amenaça respecte a aquesta persona o grup de persones i la justificació d’aquestes manifestacions- basada en una llista no exhaustiva de característiques personals”.

En desenvolupament de la Constitució espanyola,  es modifica la llei Orgànica 10/1995 del codi penal en l’article 22: Cometre el delit per motius racistes, antisemites, antigitans o una altra classe de discriminació referent a la ideologia, religió o creences de la víctima, la ètnia, raça o nació a la qual pertanyi,  sexe, edat, orientació, identitat sexual o de gènere, de aporofòbia o d’exclusió social, la malaltia que pateix, discapacitat, amb independència de que tales condiciones o circumstàncies concorren efectivament en la persona sobre la que recaigui la conducta. Igualment, la llei de tracte i no discriminació de 2022 prevé l’antigitanisme i la aporofòbia com a delictes d’odi.

 

Com a associació arrelada a Catalunya, reconeixem el marc normatiu en el qual la Generalitat de Catalunya, en la llei 19/20 d’igualtat de tracte i no-discriminació busca garantir i fer efectius el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació, el respecte a la dignitat humana i la protecció davant qualsevol forma, acte o conducta de discriminació que es doni en el seu àmbit territorial i per raó de: naixement; procedència, nacionalitat o pertinença a una minoria nacional; raça, color de pell o ètnia; opinió política o d’una altra índole; religió, conviccions o ideologia; llengua; origen cultural, nacional, ètnic o social; situació econòmica o administrativa, classe social o fortuna; sexe, orientació, identitat sexual i de gènere o expressió de gènere; ascendència; edat; fenotip, sentit de pertinença a grup ètnic; malaltia, estat serològic; discapacitat o diversitat funcional, o per qualsevol altra condició, circumstància o manifestació de la condició humana, real o atribuïda.

 

I promoure l’eradicació del racisme i la xenofòbia; de l’antisemitisme, la islamofòbia, l’arabofòbia, la cristianofòbia, la judeofòbia o l’antigitanisme; de l’aporofòbia i l’exclusió social; del capacitisme; de l’anormalofòbia; del sexisme; de l’homofòbia o la lesbofòbia, la gaifòbia, la transfòbia, la bifòbia, la intersexofòbia o la LGBTI-fòbia

I per compte pròpia en l’exercici de la nostra autonomia i ètica associativa, el nostre àmbit d’aplicació està en l’exercici dels nostres objectius, projectes, aliances i accions.

 

Ens comprometen de cor al següent:

. Respecte total a la llibertat d’expressió i d’opinió dins del marc dels drets humans, el marc europeu i el dret internacional.

. Defensa i respecte de les diversitats religioses, culturals i de tota mena.

. Fomento de la comprensió mútua, el diàleg intercultural, la cultura de pau i la no violència.

. No difondre ni reproduir missatges d’odi, discriminació, intolerància i degradants a les nostres xarxes socials i qualsevol comunicació oral, escrita o digital.

. Promoció en el nostre llenguatge i pràctiques internes i externes, de les mesures corresponents per afrontar,  mitigar i eradicar qualsevol de les formes d’odi i discriminació.

. Visibilitzar la nostra solidaritat amb les víctimes del discurs d’odi i persones o grups que pateixen aquest discurs.

. I el que calgui no previst o sobrevinent  que pugui ofendre i menysprear la dignitat humana.

                                             NO A L’ODI

bottom of page